پراکسیس
در امتداد گسست از "جنبش سبز" و در مسیر بازسازی مبارزه انقلابی
خرداد ۱۳۹۴
متن جمعیِ پراکسیس در باره ضرورت بازبینی انتقادی خیزش مردمی درسال ۸۸ و ضرورت گسست از اصلاح طلبان.

پراکسیس
رقص دیالکتیک: گام هایی در روش مارکس - برتل اولمن
خرداد ۱۳۹۳
معرفى کتاب از سايت پراکسيس