ویلیام. آی. رابینسون
شورش جهانیِ ضدحکومتی: هرج و مرج بعدی؟
ارديبهشت ۱۳۹۷
از مقاله William I. Robinson, Global Rebellion: The Coming Chaos? ترجمه: نازنین و یامین

ویلیام. آی. رابینسون
بحران انباشت و دولتِ پلیسیِ جهانی
ارديبهشت ۱۳۹۷
از مقاله William I. Robinson, Accumulation Crisis and Global Police State, 2018 ترجمه: نازنین و یامین