وزير فتحى
بابونه در برهوت
فروردين ۱۳۹۱
مجموعه اشعارى از وزير فتحى (رهياب) – فروردين ۱۳۹۱

وزير فتحى
سخنرانی به مناسبت روز جهانی کارگر
مه ۱۳۹۳
سخنرانی در باره اهميت و ضرورت سازمانيابى طبقه کارگر

وزير فتحى
آرمان خواهان – زندانيان سياسى دهه شصت
۱۳۹۲
آرمان خواهان – در باره زندانيان سياسى دهه شصت - از انتشارات پروسه