هال دریپر
مرگ دولت نزد مارکس و انگلس
آذر ۱۳۹۰
برگردان از سوسن روستا - نشر بيدار