میشل لووی
اخگر در عمل روشن میشود: فلسفه پراکسیس در اندیشه رزا لوکزامبورگ
شهريور ۱۳۹۸
مترجم: ج.ص.