مجيد صالحى
رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس
تیر۱۳۹۸
ویراست۲

مجيد صالحى
روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس
بهمن ١٣٩٦
رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس