مجيد صالحى
رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس
اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه ۱.۵

مجيد صالحى
روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس
بهمن ١٣٩٦
رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس