مارکس٬ انگلس
خانواده مقدس
۱۸۴۴
ترجمه تيرداد نيکى - انتشارات صمد