مارکس، انگلس
مانيفست حزب کمونيست
۱۸۴۸
ترجمه جديد از شهاب برهان - ۱۳۹۳

مارکس، انگلس
مانيفست کمونيست
۱۸۴۸
مترجم: محمد پور هرمزان