مارکس
فتيشيزم کالاها و راز آن
دى ١٣٩٨
کتاب گويا : کاپيتال ٬ جلد ١ ٬ فصل ١ ٬ بخش ٤

مارکس
کار مزدی و سرمایه - کتاب گویا
١٨٤٩
این اولین کتابِ گویا از مارکس به زبان فارسی است. این جزوه در اصل سخنرانی های خود مارکس است که در آن پایه ای ترین مفاهیم اقتصاد سیاسی را برای کارگران تشریح می کند - از سايت آرشیو عمومى ادبیات مارکسیستى

مارکس
خلاصه کتاب باکونین تحت نام «استاتیسم و آنارشی»
فروردين ۱۳۹٧
ترجمه از نازنین و یامین، کندو کاو ٦ – فروردين ۱۳۹٧ – ويژه آنارشيسم

مارکس
نقد برنامه گوتا
۱۸۷۵
ترجمۀ سهراب شباهنگ

مارکس
جنگ داخلى در فرانسه ۱۸۷۱
۱۸۷۱
مترجم: باقر پرهام - نشر مرکز - ۱۳۸۰

مارکس
صورت بندى هاى اقتصادى پيشا سرمايه دارى
۱۸۵۸
از گروندريسه مارکس - ترجمه ۱۳۵۳ از خ. پارسا

مارکس
گروندريسه
۱۸۵۸
به کوشش مارچلو موستو، ترجمه: حسن مرتضوى – نشر نيکا ۱۳۸۹

مارکس
هيجدهم برومر لوئى بناپارت
۱۸۵۲
برگردان از باقر پرهام - نشر مرکز

مارکس، انگلس
مانيفست حزب کمونيست
۱۸۴۸
ترجمه جديد از شهاب برهان - ۱۳۹۳

مارکس، انگلس
مانيفست کمونيست
۱۸۴۸
مترجم: محمد پور هرمزان

مارکس
فقر فلسفه
۱۸۴۷
مترجم: آرتين آراکل - ناشر: اهورا - ۱۳۸۳

مارکس
ايدئولوژى آلمانى
۱۸۴۶
بخش اول – در باره فلسفه فويرباخ. مترجم: زوبين قهرمان

مارکس
تزهاى در باره فويرباخ
۱۸۴۵
برگردان: تراب ثالث

مارکس
دست نوشته هاى اقتصادى و فلسفى ۱۸۴۴
۱۸۴۴
ترجمه حسن مرتضوى – انتشارات آگاه

مارکس٬ انگلس
خانواده مقدس
۱۸۴۴
ترجمه تيرداد نيکى - انتشارات صمد

مارکس
در باره مساله يهود
۱۸۴۴
از کتاب دونوشته از مارکس، مترجم مرتضى محيط، انتشارات سنبله ۱۳۸۰

مارکس
اداى سهمى به نقد فلسفه حقوق هگل: مقدمه
۱۸۴۴
از کتاب دو نوشته از مارکس، مترجم مرتضى محيط، انتشارات سنبله ۱۳۸۰

مارکس
سانسور و آزادى مطبوعات
۱۸۴۳
ترجمه: حسن مرتضوى - نشر اختران ۱۳۸۳

مارکس
اختلاف بين فلسفه طبيعت دموکريتى و اپيکورى - رساله دکتراى فلسفه
۱۸۴۱
مترجمان: محمود عباديان، حسن قاضى مرادى - نشر اختران ۱۳۸۱