شھاب برھان
کدام استقلال، کدام برابری، و کدام آزادی برای زنان؟
فروردين ۱۳۸۳
نقد بیانیه «اصول پایه ای در مورد برابری و آزادی زنان» نوشته شهرزاد مجاب مندرج در فصل نامه راه کارگر