شاھرخ زمانی
در مخالفت با حکم اعدام و دفاع از حق تعيين سرنوشت خلقھا
مهر ۱۳۹۳