شاهین نجفی
کوروش کبیر
آبان ۱۳۹۴
گفتار ۶ شاهین نجفی - کوروش کبیر