شاهين نجفى
راديکال
خرداد ۱۳۹۵

شاهين نجفى
کوروش کبیر
آبان ۱۳۹۴
گفتار ۶ شاهین نجفی - کوروش کبیر

شاهين نجفى
پرولتاريا
شهريور ۱۳۹۴
از سايت شاهين نجفى