رومن روسدولسکى
سرمايه مارکس چگونه شکل گرفت
۱۹۶۸
شرحى مهم در باره طرح اوليه مارکس براى کتاب سرمايه و رجوع گسترده او به منطق هگلى - ترجمه سيمين موحد - نشر قطره – ورجاوند - ۱۳۸۹