رومن روسدولسکى
سرمايه مارکس چگونه شکل گرفت - جلد اول
۱۳۸۹
جلد اول شرحى مهم در باره طرح اوليه مارکس براى کتاب سرمايه و رجوع گسترده او به منطق هگلى - ترجمه سيمين موحد - نشر قطره – ورجاوند - ۱۳۸۹

رومن روسدولسکى
سرمايه مارکس چگونه شکل گرفت - جلد دوم
۱۳۸۹
جلد دوم شرحى مهم در باره طرح اوليه مارکس براى کتاب سرمايه و رجوع گسترده او به منطق هگلى - ترجمه سيمين موحد - نشر قطره – ورجاوند - ۱۳۸۹