روزا لوکزامبورگ
نامه هاى زندان
۱۹۱۸
از نظم نوين٬ ويژه ۱