رهیاب
ما مانده ایم
اسفند ۱۳۸۷
ای شما ای شب پرستان سکوت- آئین پست، ماچوخورشیدفروزان سرخ وگویا مانده ایم - نوروزیه از رهیاب