شهريور ١٣٧٤
تشکل مستقل کارگرى چيست؟
از سايت اتحاد سوسياليستى کارگرى

رضا مقدم
نقد و بررسى شوراهاى اسلامى
آذر ۱۳۶۹
از سايت اتحاد سوسياليستى کارگرى