رزا لوکزامبورگ
اعتصاب توده اى، حزب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری
اسفند ١٣٩٨
ترجمه: ی. کهن

رزا لوکزامبورگ
ایستایی و پیشتازی مارکسیسم
۱۹۰۳
برگردان: ی. کهن

رزا لوکزامبورگ
گزيده هايى از رزا لوکزامبورگ
۱۸۹۴-۱۹۱۹
به کوشش پيتر هوديس و کوين اندرسون، مترجم حسن مرتضوى، نشر نيکا ۱۳۸۶

رزا لوکزامبورگ
نامه هاى زندان
۱۹۱۸
از نظم نوين٬ ويژه ۱

رزا لوکزامبورگ
اعتصاب توده اى٬ حزب سياسى و اتحاديه هاى کارگرى - (ترجمه قديمى)
١٩٠٦