رامين جوان
درباره ی ترامپ و ایران
خرداد ١٣٩٨
سخنرانی برای جمعی از رفقای سوسياليست انقلابی

رامين جوان
اشاره ای به نظريه زيبايی شناسی ماركس
مرداد ۱۳۹۵
" هدف اين نوشتار، دخالت در مشاجره ی بنيادين ميان «مدرنيسم» و خزعبلات استالینیستی در عرصه هنر وادبیات تحت عنوان«رئالیسم سوسياليستي» است كه بيشترين مباحثات در زمينه زيبايی شناسی ماركس را در طي سده اى که سپری گشت، تحتالشعاع خويش قرار داده است. لازمه ی چنين دخالتی اما آن است كه نخست خود تئوری زيبایی شناسی ماركس مورد بررسی دقيق قرار گيرد."

رامين جوان
کلنل شابر - بالزاک
مهر ۱۳۹۱

رامين جوان
خاطرات نادژدا يوفه
مهر ۱۳۸۰
نقد و بررسى کتاب خاطرات نادژدا يوفه يکی از منتقدين ومخالفين بورکراتيزه شدن حزب ودستگاه دولتی در شوروی