خبات مازیار
سوژه ی سیاسی سمپتوم زمانه‏ای گیج سر و تاریک
آبان ۱۳۹۴
نقدی بر تئوری‏ها و سیاست‏های فراطبقاتی خرده بورژوازی رادیکال

خبات مازیار
بسته پیشنهادی سیریزا پس از رفراندوم: فریب بزرگ یا اطاعت کوچک
تير ۱۳۹۴
چگونه می توان راهی به خلاصی از این کابوس گشود؟