تـوفـان آراز
لـوکـاچ، شـرح حـال و رئـالـیـسـمـش
مهر ۱۳۹۷
دیـکـتـاتـوری دمـوکـراتـیـک بـه مـثـابـۀ تـحـقـق کـامـل دمـوکـراسـی بـورژوایـی، بـه مـعـنـی حـادّ کـلـمـه یـک رزمـگـاه اسـت، مـیـدان مـبـارزۀ تـعـیـیـن کـنـنـده بـیـن بـورژوازی و پـرولـتـاریـا - جُـرج لـوکـاچ