تروتسکی
درسهای اسپانیا: آخرین اخطار
دسامبر ١٩٣٧
در باره جنگ داخلى در اسپانيا ١٩٣٩ـ١٩٣٦ ترجمه از ی.ک.

تروتسکی
انقلاب اسپانیا و خطراتی که آن را تهدید می‌کند
اردیبهشت ۱۳۹۷
در باره رهبری کمینترن در مواجه با رویدادهای اسپانیا - ترچمه از ی.ک.

تروتسکی
انقلابی که به آن خيانت شد
۱۹۳۶
ترجمه: حسن صبا، مجيد نامور

تروتسکی
تاريخ انقلاب روسيه
۱۹۳۰
ترجمه: سعيد باستانی - بازنويس: ياشار آذرى

تروتسکی
نتايج و چشم اندازها
۱۹۰۶
نخستين طرح جامع تئورى انقلاب مداوم تروتسکى - انتشارات طليعه

تروتسکی
ازیاس ها وامید ها
۱۹۰۱
تو ای غرقه در احساس و امید! تسلیم شو! این منم قرن بیستم که انتظارش را می کشیدی. آینده تو! و انسان امیدوار و تسلیم ناپذیر، به پاسخ می گوید: " نه، تو تنها یک لحظه گذرا هستی." - ترجمه:رامین جوان