تروتسکى
برنامه انتقالى براى انقلاب سوسياليستى
۱۹۳۸
احتضار سرمايه دارى و وظايف بين الملل چهارم – انتشارات فانوس ۱۳۵۶

تروتسکى
بلشويزم يا استالينيزم
۱۹۳۷
انتشارات طليعه

تروتسکى
يادداشت هاى روزانه
۱۹۳۵
ترجمه از هوشنگ وزيرى، انتشارات خوارزمى ۱۳۵۸

تروتسکى
سه نوشته در باره هنر
مکتب فرماليزم و مارکسيزم؛ هنر و انقلاب؛ مانيفست پيش بسوى هنر آزاد و انقلابى - ترجمه از رامين جوان

تروتسکى
انقلاب مداوم
۱۹۲۹
ترجمه از سياوش نواب - انتشارات فانوس

تروتسکى
بين الملل سوم پس از لنين
۱۹۲۸
ترجمه از م. آگاه - انتشارات طليعه