ا. سلطانزاده
پايه هاى اجتماعى اقتصادى سلطنت رضا شاه
۱۹۳۰
نظرات سلطانزاده در باره دوره رضا شاه در مخالفت با مواضع رسمى دولت شوروى و کمينترن.