انگلس
در باره اتوریته
فروردين ۱۳۹٧
ترجمه از نازنین و یامین، کندو کاو ٦ – فروردين ۱۳۹٧ – ويژه آنارشيسم

مارکس، انگلس
مانيفست حزب کمونيست
۱۸۴۸
ترجمه جديد از شهاب برهان - ۱۳۹۳

مارکس، انگلس
مانيفست کمونيست
۱۸۴۸
مترجم: محمد پور هرمزان

انگلس
وضعيت طبقه کارگر در انگلستان
۱۸۴۵
از سايت کمونيست هاى انقلابى

مارکس٬ انگلس
خانواده مقدس
۱۸۴۴
ترجمه تيرداد نيکى - انتشارات صمد