جنگ داخلى در اسپانيا: انقلاب و خود گردانى
فیلم مستندی دربارۀ تجربۀ خودگردانی در دوران جنگ داخلی اسپانیا. این فیلم با تکیه بر اسناد و شواهد دوران میکوشد تصویری خلاصه اما گویا از دستاوردهای تجربۀ خودگردانی در جنگ داخلی و انقلاب در اسپانیا ارائه دهد.


تراب ثالث
در باره تئورى هاى امپرياليزم ـ مصاحبه با تراب ثالث
آذر ۱۳۹۵
مصاحبه با تراب ثالث در باره تئورى هاى امپرياليزم ـ ١٠ نوامبر ٢٠١٦


تراب ثالث
وظايف کمونيست ها در جنبش کارگرى
شهريور ۱۳۹۵
سمينار در تورنتو


تراب ثالث
دولت آلترناتيو
شهريور ۱۳۹۵
مصاحبه با تى وى دريچه


شاهين نجفى
راديکال
خرداد ۱۳۹۵


تراب ثالث
پيش بسوى جنبش سراسرى کارگرى
دى ۱۳۹۴
مصاحبه با تى وى دريچه در باره مسئله سازمان سراسرى کارگرى و موانع موجود در راه ايجاد آن


شاهین نجفی
کوروش کبیر
آبان ۱۳۹۴
گفتار ۶ شاهین نجفی - کوروش کبیر


لباس ارزان بهای گزاف
آبان ۱۳۹۴
فيلم مستند در باره شرکت سوئدى اچ اند ام – انگليسى با زير نويس فارسى


تراب ثالث
در باره مفهوم دوران در مارکسيزم _ بخش ۲
آبان ۱۳۹۴
مصاحبه جمشيد آهنگر با تراب ثالث در باره اهميت مقوله دوران در جنبش کارگرى-سوسياليستى- بخش دوم


تراب ثالث
در باره مفهوم دوران در مارکسيزم _ بخش ۱
آبان ۱۳۹۴
مصاحبه جمشيد آهنگر با تراب ثالث در باره اهميت مقوله دوران در جنبش کارگرى-سوسياليستى


یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰
مهر ۱۳۹۴
برنامه های یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در مونترآل - سپتامبر 2015


احمد کايا
ديگر سكوت مكن دمكرات خسته
مهر ۱۳۹۴
دموکرات خسته - آهنگ از احمد کايا - يوتيوب


تراب ثالث، جمشيد آهنگر
در باره قتل شاهرخ زمانى و وظايف ما
مهر ۱۳۹۴
مصاحبه تى وى دريچه با جمشيد آهنگر و تراب ثالث


شاهين نجفى
پرولتاريا
شهريور ۱۳۹۴
از سايت شاهين نجفى


تراب ثالث
درباره مفاهيم و ملزومات سوسياليزم - ۲
مرداد ۱۳۹۴
بخش دوم گفتگو با جلال محمدنژاد از تى وى کومه له


تراب ثالث
درباره مفاهيم و ملزومات سوسياليزم - ۱
مرداد ۱۳۹۴
گفتگو با جلال محمد نژاد از تى وى کومه له


تراب ثالث
حزب انقلابى طبقه کارگر - بخش سوم
مرداد ۱۳۹۴
بخش سوم از مصاحبه تى وى دريچه با تراب ثالث درباره ضرورت حزب انقلابى طبقه کارگر


تراب ثالث
حزب انقلابى طبقه کارگر - بخش دوم
تير ۱۳۹۴
مصاحبه با دريچه تى وى در باره ضرورت حزب طبقه کارگر


تراب ثالث
حزب انقلابى طبقه کارگر - بخش اول
تير ۱۳۹۴
مصاحبه با دريچه تى وى در باره ضرورت حزب طبقه کارگر


على نصيرى
بدرود فرمانده
فروردين ۱۳۹۴
فرمانده چه - هديه هنرمند کارگر و کارگر هنرمند، على نصيرى، به رفقاى سوسياليست!


آدام وستبروک
موز خونين!
فروردين ۱۳۹۴
فيلمى کوتاه در باره بهاى سنگينى که براى موز ارزان پرداخت مى شود. منبع زير نويس فارسى؟


رهياب
مامانده ايم - نوروزيه
نوروزيه: ويدئواز دريچه - شعر خوانى: وزير فتحى


دسیسه ی لامپ - خرابی برنامه ریزی شده
خرابی برنامه ریزی شده عبارت است از کوتاه کردن عمر محصولات تا تقاضای مصرف کننده گارانتی شده باشد.همانگونه که در یک مجله معتبر تبلیغاتی نوشته شده: "کالایی که خراب نشود یک تراژدی برای تجارت است". تهیه کننده و کارگردان: Cosima Dannoritzer - ترجمه و زیرنویس فارسی توسط گروه پروسه


سهند رياحى
در باره کوبانى
مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره وضعيت کوبانى و سياست هاى ارتجاعى دولت ترکيه


تراب ثالث
مسائل جنبش کارگرى و ضرورت سازمان سراسرى کارگرى
مهر ۱۳۹۳
مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره ضرورت و چگونگى ايجاد سازمان سراسرى کارگرى در ايران و رابطه آن با تلاش در راه ايجاد حزب پيشتاز طبقه کارگر.


تراب ثالث
دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا
مهر ۱۳۹۳
سخنرانی تراب ثالث درسمینار اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان واشنگتن در باره مفهوم ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا نزد مارکس و نتايج کنار گذاشتن آن از برنامه و استراتژى انقلابى - اکتبر ۲۰۱۴


تراب ثالث
استراتژی انقلابی – ۳
مرداد ۱۳۹۳
بخش سوم از مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره استراتژى انقلابى


وزير فتحى
سخنرانی به مناسبت روز جهانی کارگر
مه ۱۳۹۳
سخنرانی در باره اهميت و ضرورت سازمانيابى طبقه کارگر


رھیاب
نزدیکتر بیا رفیق!
اسفند ۱۳۹۲


وزیر فتحی
مشخصه ها و مشترکات زندانیان سیاسی دهه ی شصت
مهر ۱۳۹۲
سخنرانى در واشنگتن به مناسبت سالروز کشتار زندانيان سياسى سال ۱۳۶۷


تراب ثالث
سرمایه داری در ایران
فروردين ۱۳۹۲
مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره ساختار سرمايه دارى ايران


تراب ثالث
در باره فلسفه مارکس
بهمن ۱۳۹۱
مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره فلسفه مارکس


تراب ثالث
در باره وجه تولید آسیایی - ۲
بهمن ۱۳۹۱
بخش دوم مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره وجه تولید آسیایی


تراب ثالث
در باره وجه تولید آسیایی - ۱
بهمن ۱۳۹۱
بخش اول مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره وجه تولید آسیایی


ياسمين ميظر
در باره بيانيه تريبونال ايران
آذر ۱۳۹۱


ياسمين ميظر
پاسخ به مدافعين تريبونال ايران
آبان ۱۳۹۱
پاسخ ياسمين ميظر به انتقادات مدافعين تريبونال ايران - انگليسى


تراب ثالث
درس های انقلاب اکتبر
مهر ۱۳۹۱
مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسيه